Rozdzielność majątkowa – Kartuzy

Rozdzielność majątkowa stanowi istotny aspekt prawa majątkowego i ma na celu uregulowanie stosunków majątkowych między małżonkami. W ramach tego działania, małżonkowie zobowiązani są do rozdzielenia swojego majątku na osobne – a co za tym idzie, zachowanie osobistej niezależności w zakresie gospodarowania i zarządzania mieniem. Jest to istotne nie tylko z perspektywy obu stron, ale także z punktu widzenia ewentualnych roszczeń w przypadku rozwodu lub innych sporów majątkowych. W naszej kancelarii zajmujemy się sporządzaniem umowy rozdzielności majątkowej między małżonkami, podziałem majątku wspólnego oraz przygotowaniem aktów uzupełniających, a także odpisów itp.

 

Rozdzielność łączona lub majątek wspólny

Rozdzielność majątkowa regulowana jest przede wszystkim przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Kodeksu Cywilnego. Istnieją dwa podstawowe sposoby uregulowania rozdzielności majątkowej: majątek wspólny oraz rozdzielność łączona.

  • majątek wspólny – w ramach tego rozwiązania, małżonkowie tworzą wspólnotę majątkową, w której łączą swoje dotychczasowe mienia; w praktyce oznacza to, że zarówno majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa, jak i ten nabyty w trakcie trwania małżeństwa, staje się wspólną własnością obojga małżonków;
  • rozdzielność łączona – w tym przypadku każdy małżonek zachowuje osobny majątek, którym samodzielnie zarządza; istnieje jednak możliwość, że małżonkowie mogą zawrzeć umowę regulującą, iż pewne składniki ich majątku stanowią wspólną własność.

Warto podkreślić, że wybór między tymi dwoma formami rozdzielności majątkowej może mieć istotne konsekwencje prawne. W przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków rozdzielność majątkowa wpływa na podział dóbr oraz dziedziczenie. Z tego względu ważne jest, aby małżonkowie dokładnie rozważyli, jaki rodzaj rozdzielności najlepiej odpowiada ich potrzebom i sytuacji życiowej.

 

Jak ustalić rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkową między małżonkami można ustanowić poprzez zawarcie umowy, która nosi nazwę intercyza. To prawny dokument regulującym zasady rozdzielności majątkowej. Musi on być sporządzony w formie aktu notarialnego, aby był ważny i wiążący. Istnieje możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania. Warto podkreślić, że ustanowienie rozdzielności majątkowej nie jest trwałe, i małżonkowie mogą zdecydować się na powrót do wspólnoty majątkowej poprzez kolejną umowę notarialną. Alternatywnie, rozdzielność majątkową można także ustanowić na mocy orzeczenia sądu, zwłaszcza w przypadkach, gdy jeden z małżonków nie wyraża zgody na rozdzielność majątkową lub istnieją ważne powody uzasadniające takie orzeczenie, takie jak separacja czy zagrożenie interesom drugiego małżonka.

 

Czym jest przymusowa rozdzielność majątkowa?

Przymusowa rozdzielność majątkowa jest orzekana przez sąd w sytuacjach, gdy małżonkowie nie mogą osiągnąć porozumienia co do rozdzielenia majątku w drodze umowy. W takim przypadku każdy z małżonków ma prawo wystąpić do sądu i żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej. Istnieje wiele sytuacji, które mogą uzasadniać takie orzeczenie, takie jak roztrwanianie wspólnego dorobku małżonków lub sytuacje, w których jeden z małżonków zadłuża się w sposób, który zagraża interesom drugiego małżonka lub dobru rodziny.