Podział majątku wspólnego – Kartuzy

Zajmujemy się procesem podziału majątku wspólnego w Kartuzach. Ta procedura jest nieodłączną częścią życia małżeńskiego, która staje się istotna w momencie, gdy małżonkowie podjęli decyzję o zakończeniu wspólnoty majątkowej. Warto zaznaczyć, że wspólnota ustawowa jest regułą, która obowiązuje od chwili zawarcia małżeństwa i oznacza, że majątek nabywany w trakcie trwania związku staje się wspólną własnością obojga małżonków. Jednak to nie oznacza, że jest to nieodwracalny stan rzeczy. Można złożyć wniosek o podział majątku wspólnego, co daje możliwość zmiany charakteru tej wspólnoty na życzenie jednej lub obu stron.

 

Jak przebiega procedura podziału majątku wspólnego?

Podział majątku wspólnego to procedura, w której należy wskazać składniki majątku wspólnego, które mają zostać podzielone. W przypadku nieruchomości konieczne jest dostarczenie dowodów potwierdzających ich stan prawny, takich jak odpisy z księgi wieczystej czy akty notarialne potwierdzające kupno lub nabycie domu, działki czy mieszkania Wnioskodawca, będący jednym z małżonków, może sformułować swoje propozycje co do podziału majątku, w tym wskazując, które składniki chciałby otrzymać. Ponadto, można zgłosić żądania dotyczące zwrotu wydatków i nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny, rozliczenia pobranych po ustaniu wspólnoty pożytków lub innych przychodów z majątku wspólnego oraz rozliczenia spłaconych długów. Sąd dokładnie analizuje te żądania i uwzględnia indywidualne okoliczności w procesie podziału majątku.