Odpisy notarialne Kartuzy

Sporządzamy odpisy notarialne w Kartuzach. Tego rodzaju treści mogą zostać wydane jedynie upoważnionym do tego osobom. W celu weryfikacji prawa do uzyskania aktu należy przedstawić dokument potwierdzający tożsamość. Podmiotami uprawnionymi do żądania odpisów są np. strony postępowania, którego dotyczy konkretny akt oraz następcy prawni stron. Sam odpis stanowi pełną treść umowy zawartej w formie notarialnej lub oświadczeń woli, jednak wraz z naniesionymi poprawkami.

Co do zasady odpis można uzyskać jedynie w kancelarii, w której został sporządzony dany dokument. Jeśli kancelaria zakończy działalność lub minie 10 lat od dnia sporządzenia aktu w formie notarialnej, jego treść zostanie przeniesiona do właściwego Sądu Rejonowego. W takiej sytuacji strony otrzymają odpis pochodzący z ksiąg wieczystych.

W kancelarii przygotujemy dla Ciebie również poświadczenia notarialne dotyczące innych dokumentów niż te zawierane w kancelarii. Poświadczenia mogą odnosić się do zgodności kopii dokumentu z oryginałem, autentyczności podpisu czy dziedziczenia.

 

Wypisy i wyciągi aktów

W kancelarii zajmujemy się również sporządzaniem wypisów aktów zawieranych w formie notarialnej. Wypis to powtórzenie treści dokumentu sporządzonego podczas realizowania czynności prawnej przed rejentem. Należy pamiętać, że oryginał danej umowy zostaje w kancelarii, w której jest przechowywany przez 10 lat — po tym czasie dokument zostaje przekazany do właściwego Sądu Rejonowego. Strony danej czynności prawnej mogą wnioskować o otrzymanie wypisów. Do takiego działania są uprawnieni także następcy prawni stron. Z kolei wyciąg aktu zawiera tylko część postanowień zawartych w dokumencie.