Poświadczenia notarialne Kartuzy

Dokonujemy poświadczeń notarialnych w kancelarii znajdującej się w Kartuzach. Czynności tego rodzaju mają na celu potwierdzenie przez rejenta ważności dokumentu, autentyczności podpisu czy tożsamości danej osoby — zakres działania i przebieg procedury są uzależnione od tego, czego dotyczy konkretny kazus.

 

Notarialne poświadczenie podpisu

Udzielamy notarialnego poświadczenia podpisu. Czynność polega na złożeniu sygnatury w obecności prawnika lub na uprzednim podpisaniu dokumentu — w takiej sytuacji strona jest zobowiązana przekazać rejentowi oświadczenie, w którym potwierdzi, że podpis jest autentyczny. Podczas procedury sprawdza się tożsamość składającego sygnaturę, a prawnik upewnia się, czy ta została złożona w sposób trwały.

 

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Sporządzamy notarialne poświadczenie dziedziczenia. Jest to dokument, który potwierdza odziedziczenie spadku po zmarłym przez konkretną osobę. Są w nim wskazane dane spadkobierców oraz informacje na temat przypadających im udziałów w majątku. Akt ma tę samą moc prawną, co prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. W związku z tym wywołuje również te same skutki prawne. Dokument może być sporządzony jedynie na zgodne żądanie wszystkich spadkobierców testamentowych i ustawowych. W ramach zajmowania się sprawami spadkowymi pomagamy również w przygotowaniu testamentu notarialnego, instruując Klientów o tym, jakimi narzędziami mogą się posługiwać, tworząc jego treść.

 

Poświadczenia dokumentów

Przeprowadzamy także czynności związane z notarialnym poświadczeniem autentyczności dokumentów. Po narzędzie to sięga się najczęściej, gdy uzyskanie duplikatu konkretnego oświadczenia woli czy treści innego aktu jest utrudnione lub niemożliwe np. z przyczyn technicznych.